20 กันยายน 2020 <span class="hpt_headertitle">คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล</span>

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล

                 ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล โดยคณะวิจัยได้แก่หัวหน้าชุดโครงการ นางสาวปฐมาวดี คำทอง และคณะวิจัยนางสาวไหมคำ ตันติปทุม
                 โดยได้มีการอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ตัวแทนชุมชนบ้านผาฆ้องสามารถใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล ตกแต่งรูปภาพเพื่อจัดการข้อมูลของชุมบ้านผาฆ้อง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวได้

Share to ...