22 กรกฎาคม 2020 วัดถ้ำผาฆ้อง

วัดถ้ำผาฆ้อง

—  วัดถ้ำผาฆ้อง — 

          สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ตั้งอยู่ที่บ้าน ผาฆ้อง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2483 เป็นวัดที่มีชื่อในทะเบียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมีสภาพเป็นวัด ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บนเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดป่า ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 กุฏิสงฆ์ 6 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิ 1 องค์ พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย พระพุทธรูปทองเหลืองปางประทานพร เจดีย์กตัญญกตเวทีตะเจดีย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ถ้ำผาฆ้อง วัดถ้ำวัวกระทิง วัดถ้ำเสือ มีหินงอกหินย้อย ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ ส่วนการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2520

          วัดถ้ำผาฆ้อง แต่เดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นภูเขามีถ้ำอยู่ระหว่างกลาง ในคืนวันพระมักจะมีเสียงฆ้องดังกังวานออกมาจากปากถ้ำ จึงได้ชื่อว่าวัดถ้ำผาฆ้อง สร้างโดยพระเจริญ ถิรจิตฺโต ได้ออกธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้และตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น มีการบูรณะพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระเจริญ ถิรจิตฺโต รูปที่ 2 พระสงกราน รูปที่ 3 พระคำปลิว รูปที่ 4 พระรอด รูปที่ 5 พระประไพ รูปที่ 6 พระสัญญา รูปที่ 7 พระบุญทรง รูปที่ 8 พระมานะ ขันติโก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน แต่เนื่องจากวัดยังไม่ได้ดำเนินการขอรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ดังนั้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดผาฆ้อง (ทรงพุฒิ  ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลย, 2563)

Share to ...