20 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

          ในวันที่ 20 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยคณะวิจัยได้แก่หัวหน้าชุดโครงการ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล นางสาวปรียาพร อมรหิรัญวงศ์ นางสาวอลิสา โวหารกล้า และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านผาฆ้อง

Share to ...