19 กันยายน 2020 <span class="hpt_headertitle">คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย)</span>

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย)

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย) โดยคณะวิจัยได้แก่หัวหน้าชุดโครงการ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล นางสาวปรียาพร อมรหิรัญวงศ์ นางสาวอลิสา โวหารกล้า และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านผาฆ้อง
         โดยได้มีการอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย) จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ตัวแทนชุมชนบ้านผาฆ้องสามารถสื่อความหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยว (ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม) ไปสู่นักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม อีกทั้งได้รับความพลิดเพลินและประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการไปเยือนบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยได้

Share to ...